image1 image1 image1

ห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

แนะนำหน่วยงาน และบริการ

ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.0-7534-0250 ต่อ 4313, 4378..

1. ประวัติห้องสมุด 

                โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช หรือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน เปิดทำการเป็นทางการเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2497   ยังไม่มีห้องสมุด มีเพียงตู้เล็ก ๆ เก็บหนังสือทางวิชาการอยู่ในห้องตรวจผู้ป่วยนอก   พ.ศ. 2498 เปิดตึกผู้ป่วยนอก มีตู้หนังสือวิชาการไว้ในห้องผู้อำนวยการ จำนวนหนังสื่อเพิ่มขึ้น แต่การใช้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้ยังมีน้อย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2508 เปิดตึกผ่าตัด ได้แบ่งห้องในตึกผ่าตัด 1 ห้อง จัดเป็นห้องสมุด ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

                พ.ศ. 2517 ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอำนวยการปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ มีเจ้าหน้าที่ระดับ ปกศ.สูง 1 คน ได้เริ่มลงทะเบียนหนังสือทั้งหมด แต่การจัดเก็บหนังสือยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชา เพราะผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ด้านนี้ ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านบรรณารักษ์มาปฏิบัติงาน จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงเรื่อยมา มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามลำดับ คือ

                1. นางจิรายุ ศุภเวช

                2. นางสาวปิยะนาถ จันทรังษี

                3. นายสุเมธ มณฑารักษ์

                พ.ศ. 2527 นางสาวนาตยา แสนเสนาะ ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ นางสาวอาพร ผดุงสัตย์ เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ได้เข้าปรับปรุงห้องสมุดให้เข้าระบบห้องสมุดทางด้านการแพทย์ คือใช้ระบบ NLM ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ ได้จัดซื้อและจัดหาหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น แต่ห้องสมุดแคบมาก จึงได้มีโครงการที่จะขยายห้องสมุด พ.ศ. 2532 ได้ปรับปรุงตึกสูติกรรมเก่า เพื่อสร้างเป็นห้องสมุดใหม่ ได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 เปิดห้องสมุดเป็นทางการ

                ปีงบประมาณ 2538 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียนการสอน โดยในชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้งบประมาณ 57.8 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอพัก อาคารเรียนและห้องสมุดขนาด 3 ชั้น พื้นที่ห้องสมุดอยู่ที่ ชั้น 1 ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานและห้องเรียน ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมและห้องเรียน

                พื้นที่ห้องสมุด ณ ชั้นที่ 1 มีขนาด 928 ตารางเมตร แบ่งห้องเป็นสัดส่วน คือ ห้องอ่านหนังสือและให้บริการยืม-คืน, ห้องเจ้าหน้าที่, ห้องหนังสือ, ห้องวารสาร, ห้อง Internet, ห้องหนังสือวิจัย และห้องหนังสือทั่วไป

                ห้องสมุดได้ย้ายมาเปิดดำเนินการ ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2544 และเปิดบริการนอกเวลาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.     

2. เวลาเปิด-ปิดบริการ  

  • เปิดให้บริการ           วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 8.30 – 20.30 น.                                                    
  • ปิดบริการ               วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

3. ทรัพยากรห้องสมุดที่มีให้บริการ 

                3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือตำรา หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง เรื่องสั้น      นวนิยาย รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ จุลสาร รวมถึง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์

                3.2 สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) ได้แก่ ซีดีรอม

4. การจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
             การจัดหมวดหมู่ หมายถึง การนำเอาทรัพยากรสารสนเทศมาจัด แยกประเภทของแต่ละสาขาวิชาอย่างกว้างๆ โดยเล่มที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน จัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยการแทนเนื้อหาของแต่ละเล่มด้วยตัวอักษรและตัวเลข

ห้องสมุดรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของเนื้อหา ดังนี้

                - หนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่มีเนื้อหาทางด้านการแพทย์ ใช้ระบบ NLM (National Library of Medicine)

                - หนังสือทั่วไป ใช้ระบบ LC (Library of Congress Classification)

5. บริการของห้องสมุด

                1. บริการยืม – คืน

                2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

                3. บริการถ่ายสำเนาเอกสาร

                4. บริการถ่ายสำเนาระหว่างห้องสมุด

                5. บริการจองหนังสือ

                6. บริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet

                7. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

                8. บริการสั่งซื้อหนังสือส่วนตัว

6. สิทธิในการยืมและค่าปรับ

-         แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์

-         หนังสือทั่วไป ยืมได้ 5 เล่ม   นาน 2 สัปดาห์

-         หนังสือนวนิยาย และนิตยสาร ยืมได้ 5 เล่ม   นาน  1 สัปดาห์

-         วารสาร / ซีดีรอม ยืมได้ 3 เล่ม/ชิ้น   นาน 1 สัปดาห์       

-         นักศึกษาฝึกงาน ยืมได้ 3 เล่ม/สัปดาห์  (ยืมได้เฉพาะหนังสือวิชาการ)

* ทรัพยากรทุกประเภทสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง และสามารถยืมต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 4313

* หากส่งคืนทรัพยากรสารนิเทศช้ากว่ากำหนด ปรับ 5 บาท / รายการ / วัน (รวมวันหยุดด้วย)

free joomla templatesjoomla templates

SP Smart Slider

[

[

[

2019  61.7.240.110/librarysite   198 Ratchadamnoen Road, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80000 Free Counters
Free Counters